Opslagcontainertiel.nl

Disclaimer voor Opslagcontainertiel.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Opslagcontainertiel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Opslagcontainertiel.nl, Bulkweg 5, 4005 LB Tiel, onderdeel van Boedelcentrumxl.nl, KvK 58015051.

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Op het gebruik van deze website Opslagcontainertiel.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opslagcontainertiel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Opslagcontainertiel.

Gebruik en juistheid van informatie

Indien van toepassing:

Opslagcontainertiel.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Opslagcontainertiel.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Opslagcontainertiel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Opslagcontainertiel.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

Opslagcontainertiel.nl kan niet garanderen dat naar ons gezonden emails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van emails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door alle hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email met Opslagcontainertiel.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Opslagcontainertiel.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Opslagcontainertiel.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Opslagcontainertiel.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Opslagcontainertiel.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Het intellectueel eigendom berust bij Opslagcontainertiel.nl.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Opslagcontainertiel.nl op deze pagina.

26-05-2023

Scroll naar boven